شروع از
€10,00 EUR
ماهانه
KVM-NVME-1024
RAM; 1024MB
Diskspace; 30GB NVMe Storage
Traffic; 4TB
شروع از
€20,00 EUR
ماهانه
KVM-NVME-2048
RAM; 2048MB
Diskspace; 60GB NVME Storage
Traffic; 5TB
شروع از
€30,00 EUR
ماهانه
KVM-NVME-3072
RAM; 3072MB
Diskspace; 90GB NVMe Storage
Traffic; 6TB
شروع از
€40,00 EUR
ماهانه
KVM-NVME-4096
RAM; 4096MB
Diskspace; 120GB NVMe Storage
Traffic; 7TB
شروع از
€60,00 EUR
ماهانه
KVM-NVME-6144
RAM; 6144MB
Diskspace; 150GB NVMe Storage
Traffic; 8TB
شروع از
€80,00 EUR
ماهانه
KVM-NVME-8192
RAM; 8192MB
Diskspace; 180GB NVMe Storage
Traffic; 9TB